Germicídne žiariče do škôl a predškolských zariadení

Rok 2020 sa zapísal do histórie najmä kvôli pandémii COVID-19. Počas nej sme zistili, ako dôležité je chrániť zdravie seba a svojich najbližších. Školské aj predškolské zariadenia mali výpadky a pre rodičov to bolo náročné obdobie. Je len otázkou priorít, ako budú školy a materské školy naďalej chrániť zdravie detí a svojich zamestnancov. Nepodceňujme tento aspekt a buďme pripravení na obdobia chrípok, alergií, ale aj veľké výzvy, medzi ktoré patrí svetová pandémia.

Ak máte záujem o konzultáciu alebo o ponuku na mieru, vyplňte krátky kontaktný formulár alebo nám napíšte na info@primiocare.sk.

Germicídne žiariče znamenajú vyššie hygienické štandardy v školských zariadeniach.

Posledné mesiace nám ukázali, že hygienické návyky a dezinfekcia nie sú len pojmy patriace do školských učebníc či prevádzkových poriadkov, ale sú skutočne neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Mnoho materských, základných, stredných škôl a univerzít pristúpilo k aplikácii germicídnych žiaričov obchodnej značky PROLUX G® v ich priestoroch z dôvodu aktuálnej situácie s ochorením COVID-19. Tieto zariadenia však zároveň dobre poslúžia aj v rámci prevencie voči iným ochoreniam vyskytujúcim sa počas roka. Môžu nimi byť rôzne choroby dýchacích ciest alebo virózy, ktoré neraz narúšajú aj tráviace ústrojenstvo.

Ak sa pýtate, čo robiť so zakúpenými germicídnymi žiaričmi po skončení pandémie, môžeme len dodať, že tieto prístroje budú v školských zariadeniach a inde plniť svoju úlohu aj naďalej. Presne tak, ako to robili už dvadsať rokov pred touto pandémiou v zdravotníctve. Riaditelia a vedúci, ktorí ich do svojich priestorov aplikovali, tak len učinili krok vpred. Zásadným spôsobom zvýšili štandard hygieny a čistoty, ktorý sa dnes stáva nutnosťou. Presne tak, ako notebooky, tablety a interaktívne tabule, ktoré si pred pár rokmi len máloktoré školské zariadenia mohli dovoliť.
 

Obr 1. Aplikácia nepriameho germicídneho žiariča PROLUX G ® 30WA/SPH02 v učebni základnej školy

 

Bezpečnosť a kvalita germicídnych žiaričov PROLUX G® je na prvom mieste.

Po aplikácii germicídnych žiaričov v školských zariadeniach sa s nimi oboznamujú všetky zainteresované osoby - samotný pedagogický a nepedagogický personál, študenti a v neposlednom rade aj ich rodičia. Zo strany rodičov prichádzajú častokrát relevantné a pochopiteľne otázky ohľadom bezpečnosti daných zariadení a možnosti ich používania v blízkosti ľudí. V tomto prípade už pred samotným zakúpením plne oboznamujeme zástupcov školských zariadení s danými produktmi, ich aplikačnými možnosťami a, samozrejme, aj s rizikami samotného UV-C žiarenia.

Dôležité je pochopiť zásady bezpečného, správneho a zároveň efektívneho používania germicídnych žiaričov PROLUX G ®. Z doterajších osobných skúseností vieme, že aj napriek dostatočnému informačnému povedomiu o tejto technológii sú niektoré informácie nesprávne interpretované, zle pochopené alebo nie celkom pravdivé. Práve z tohto dôvodu považujeme dostatočnú informovanosť o germicídnych žiaričoch za našu povinnosť. 

Tieto zariadenia využívajú žiarenie s vlnovou dĺžkou 253,7 nm v spektre UV-C, ktoré má praktický najefektívnejší germicídny účinok v tom zmysle, že dokáže účinne narúšať DNA mikroorganizmov. Tie následne nedokážu ďalej prežívať, reprodukovať sa a hynú. Takéto žiarenie má, samozrejme, negatívny vplyv aj na iné živé organizmy. [1]
V tomto segmente je preto potrebné rozlišovať dva základné typy germicídnych žiaričov, a to sú nepriame (uzavreté) a priame (otvorené).

Nepriame germicídne žiariče pracujú na princípe usmerneného prechodu kontaminovaného vzduchu v bezprostrednej blízkosti UV-C zdroja. Vzduch je do vnútra zariadenia vháňaný ventilátorom. Následne je vystavený vysokej dávke UV-C žiarenia, ktoré spoľahlivo ničí živé patogény, ktoré sú v ňom prirodzene obsiahnuté. Takto očistený vzduch je potom vháňaný druhým ventilátorom naspäť do miestnosti. Použitím nepriamych germicídnych žiaričov je možná dezinfekcia ovzdušia za prítomnosti ľudí. V tomto prípade sa totižto proces odohráva iba vo vnútri zariadenia, a tak nemá žiadny negatívny vplyv na človeka.

Obr 2. Princíp funkcie nepriameho germicídneho žiariča PROLUX G ® 

 

Protokol o skúškach v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akreditovanými meraniami potvrdzuje nulové emisie UV-C žiarenia priamo na mriežkach nepriameho germicídneho žiariča PROLUX G ®, z čoho vyplýva, že tieto germicídne žiariče neprekračujú maximálnu povolenú intenzitu ožiarenia za 8 hodín, ktorá je zákonom stanovená na 0,003 W/m2. Tým je splnená požiadavka na spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely, preto sa uzatvorený germicídny žiarič môže používať bez obmedzenia. V prípade záujmu vám tento protokol veľmi radi poskytneme k nahliadnutiu a objasníme prípadne nejasnosti. [2]

Protokol o meraní emisnej hladiny tlaku (meranie hluku) podľa STN EN ISO 11 201 (01 1619) vylučuje akýkoľvek negatívny vplyv na človeka z pohľadu emisií hluku vyžarovanými týmito zariadeniami. Akreditovanými meraniami bolo dokázané, že germicídne žiariče PROLUX G ® neprekračujú hladinu akustického tlaku 22,2 dB zo vzdialenosti 1 m od germicídneho žiariča. [3]
 

Obr 3. Obrazné porovnanie emisií hluku  nepriamymi germicídnymi žiaričmi PROLUX G ®  

 

Priame germicídne žiariče slúžia na dezinfekciu ovzdušia a povrchov, avšak už bez prítomnosti živých organizmov. Konštrukcia germicídneho žiariča je otvorená za účelom maximalizácie intenzity UV-C žiarenia. V tomto prípade je už zákonom stanovená dávka ožiarenia prekročená. Z tohto dôvodu je potrebné zaškolenie obsluhujúceho personálu a uvedenie do prevádzky s dôrazom na oboznámenie sa s podmienkami používania. Taktiež je nevyhnutné, aby personál poznal podmienky údržby prístroja, prevádzkové predpisy, ako aj predpisy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Neoddeliteľnou súčasťou aplikácie priamych germicídnych žiaričov je tvorba nového prevádzkového poriadku.

V rámci plnenia elektrotechnických noriem spĺňajú všetky germicídne žiariče obchodnej značky PROLUX G ® aktuálne platnú legislatívu. Výrobca je držiteľom certifikátu ISO 9001 a ISO 14001.
 

 


Obr 4. Príklad aplikácie priamych a nepriamych germicídnych žiaričov  PROLUX G 30 WA a PROLUX G K36W-DO v detskom kútiku

 

Individuálny a ústretový prístup k zákazníkovi

 

Počas nášho fungovania a riešenia rozličných projektov sme zistili, že každé zariadenie má svoje špecifiká. UV-C technológia sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí, čím rastie záujem o použitie germicídnych žiaričov. Tým boli diferencované aj požiadavky na vybavenie jednotlivých zariadení.

Úvodným krokom je oboznámenie zákazníka s touto technológiou, jej fungovaním a efektívnym využitím germicídneho účinku UV-C žiarenia. Snažíme sa upresniť už získané informácie našich zákazníkov do takej miery, aby boli 100% informovaní a oboznámení s touto technológiou. V ďalšej fáze posudzujeme vstupné informácie o danom zariadení. Ako príklad môžeme uviesť odlišné použitie germicídnych žiaričov v priestoroch materských škôl, základných škôl alebo univerzít. Veľmi dôležitou informáciou nie je len samotná veľkosť triedy, ale predovšetkým jej funkcia (napríklad, trieda určená na výučbu informatiky, učebňa pre rôzne záujmové činnosti a iné). Ďalším podstatným údajom je počet tabúľ v triede, ich využitie či delenie triedy (hracia a oddychová časť). Takýto vstupný informačný súbor, samozrejme, uzatvára aj možnosť inštalácie germicídnych žiaričov. 

Niektorí zákazníci majú čerstvo zrekonštruované vnútorné priestory, čo zamedzuje akémukoľvek zásahu do muriva či vedeniu kabeláže v lištách. Aj takéto požiadavky vieme pri cenotvorbe zohľadniť, aby bol výstup po technickej stránke maximálne efektívny a spĺňal požiadavky zákazníka. Záverom tejto fázy je vypracovanie cenovej ponuky s dodaním technických špecifikácií vybraných produktov. Celú túto fázu dopĺňa vecné vysvetlenie funkcie a zároveň konkretizácia a odôvodnenie výberu daných typov germicídnych žiaričov. V rámci cenotvorby sa snažíme našim zákazníkom maximálne vyhovieť. 

V prípade, ak je cenová ponuka pre zákazníka akceptovateľná, nasledujúcim krokom je samotná obhliadka objektu. Jej cieľom je oboznámiť sa s prostredím, kvalitou, prevedením stien, ale hlavne analyzovať elektrické rozvody. V starších školách je napríklad typickým problémom absencia elektrických rozvodov. Na celej chodbe niekedy nie je možné nájsť ani jednu elektrickú zásuvku a ich počet v triedach je taktiež minimálny. Na riešenie týchto nedostatkov sme pripravení, napríklad aj zmenou plánovaného miesta inštalácie germicídneho žiariča podľa rozloženia elektrických rozvodov či zásuviek. Po záväznom vytvorení objednávky pristupujeme k samotnej montáži, resp. k doručeniu produktov k zákazníkovi.
 

 

Obr. 5 Príklad aplikácie nepriameho germicídneho žiariča PROLUX G 30WA/SPH02 v triede základnej školy

 

 

Pred montážou si so zákazníkom dohodneme vzájomne vyhovujúci termín a čas. Montáž germicídnych žiaričov nemá vplyv na chod prevádzky. Samotná inštalácia germicídnych žiaričov trvá celý deň v prípade, že sa jedná o montovanie a programovanie nepriamych germicídnych žiaričov v počte cca. 15-20 kusov. Takúto komplexnú montáž zabezpečujú traja vyškolení pracovníci bez akejkoľvek nutnosti asistencie personálu školy. Záverečnou fázou montáže je finálna kontrola a odovzdanie diela spolu s detailným vysvetlením ovládania žiaričov.

Našim zákazníkom častokrát odporúčame využívanie priamych germicídnych žiaričov ako v samotných učebniach, tak aj v sanitačných, toaletných či kuchynských priestoroch, kde je efektívna a kvalitná dezinfekcia kontaktných plôch mimoriadne dôležitá. V takomto prípade spadá do realizácie zákazky aj školenie k priamym germicídnym žiaričom a vysvetlenie všetkých potrebných súvislostí spojených s danými produktmi (viď. vysvetlenie vyššie).

Výsledkom nášho celodenného úsilia sú školské priestory kompletne vybavené germicídnymi žiaričmi spolu s riadne zaškolenými zodpovednými osobami. Našim zákazníkom poskytujeme komplexné služby počas celej životnosti nami nainštalovaných produktov v podobe technickej podpory, poradenstva, každoročných technických prehliadok germicídnych žiaričov, záručného a pozáručného servisu. Ušetríme vám tak to najdôležitejšie a najcennejšie, čo všetci máme - zdravie a čas.

 

 

Všetko je len otázka priorít.

 

Vybaviť základnú či materskú školu germicídnymi žiaričmi je omnoho jednoduchšie ako napríklad interaktívnymi tabuľami alebo inou spotrebnou elektronikou. Stačí si len nastaviť ako prioritu zdravšie a bezpečnejšie prostredie vo vašich školách a my sa už o všetko postaráme. V prípade školského zariadenia s desiatkami tried je na mieste zvážiť aplikáciu priamych germicídnych žiaričov. Tie poslúžia ako nástroj efektívnej dezinfekcie plôch a ovzdušia v kritických častiach školy, ako sú toalety, jedálne alebo šatne. Iným ekonomickým variantom je aplikácia uzavretých germicídnych žiaričov v prípade verejných podujatí spojených s chodom školských zariadení. Napríklad, besied, prednášok, koncertov, vernisáží, stretnutí rodičov a pod. Vtedy je aj samotným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu odporúčaná aplikácia uzavretých germicídnych žiaričov, filtračných zariadení a čističiek vzduchu s HEPA filtrom z dôvodu prevencie. [4]

V takomto prípade je z pohľadu financií omnoho jednoduchšie vybaviť germicídnymi žiaričmi len kritické časti školského zariadenia ako všetky školské priestory bez ohľadu na ich funkciu. Mnoho veľkých škôl si takéto projekty zvykne deliť aj na etapy podľa ich finančných možností. Určité kritické časti škôl sú vybavené germicídnymi žiaričmi prioritne. Ako ukážkový príklad môžeme uviesť primárne vybavenie autistického pavilónu uzavretými germicídnymi žiaričmi. Mnoho škôl našlo sponzorskú podporu u ich zriaďovateľov, občianskych združení či podnikateľských subjektov, ktoré boli týmto inovatívnym projektom naklonené. Stačí zmeniť uhol pohľadu, prehodnotiť priority a spoločne tak tvoriť vyšší štandard našich škôl z pohľadu zdravého a bezpečného prostredia pre všetkých žiakov, učiteľov a ďalších zamestnancov.
 

 

Obr 6. Príklad aplikácie nepriameho germicídneho žiariča PROLUX G M30WA/SPH02 v šatni materskej školy

 

 

Príbehy skutočných realizácií

Na záver sme pre vás vybrali spätnú väzbu a reakcie našich zákazníkov z dvoch typov školských zariadení, do ktorých sme aplikovali germicídne žiariče PROLUX G®.

 

Materská škola v Petrovanoch

Dobrý deň!

Rada by som sa s vami podelila o svoju skúsenosť s používaním germicídnych žiaričov z pohľadu riaditeľky materskej školy.

Po vypuknutí pandémie COVID – 19 vznikol problém s dôslednou dezinfekciou interiéru a exteriéru materskej školy. Okamžite sme zabezpečovali dostupné dezinfekčné prostriedky, ochranné prostriedky a intenzívne,  opakovane niekoľkokrát denne sme čistili všetky dotykové plochy a v podstate všetko, čo sa dalo. No od počiatku bolo jasné, že takáto dezinfekcia nie je dostačujúca. Veď nie je možné denne umyť všetko vybavenie školy, hračky, postieľky, stropné telesá, didaktické prostriedky, školské potreby atď. Potrebovali sme principiálne riešenie. A práve to nám poskytli po vzore zdravotníckych zariadení germicídne žiariče. Webová stránka firmy Primiocare nás oslovila svojou širokou ponukou s prehľadným, odborným a zároveň zrozumiteľným komentárom svojich produktov. Pri konkrétnom výbere sme sa predsa len poradili priamo so zástupcami firmy, ktorí nám ponuku ušili priamo na mieru našej materskej školy, zohľadňujúc priestory, účel, žiaduci efekt, a, samozrejme, dostupné náklady. Po dodaní nám žiariče nainštalovali, vyškolili všetky zodpovedné osoby, poskytli vzor dodatku prevádzkového poriadku týkajúci sa prevádzkovania germicídnych žiaričov a vysvetlili nám spôsob a intervaly možného servisu. Týmto spôsobom  boli uzavretými mobilnými žiaričmi vybavené všetky triedy a spálne, ktoré sú v prevádzke neustále počas dňa a dezinfikujú vzduch v týchto miestnostiach (ďalšie priestory vybavíme žiaričmi neskôr, kvôli nedostatku finančných prostriedkov). Priamym mobilným žiaričom  prevádzkový personál systematicky dezinfikuje všetky priestory v škole podľa stanoveného harmonogramu  vtedy, keď sa v nich v danom čase nezdržiavajú žiadne osoby. Vtedy dosiahneme podľa certifikovaného merania týchto zariadení  viac než 99% účinnosť dezinfekcie všetkých plôch, na ktoré pôsobí UVC žiarenie (doložené klinickými skúškami dlhoročného slovenského výrobcu NEXA, s.r.o. Piešťany). To je pre podmienky materskej školy viac než postačujúce. A práve v tomto vidím výhodu a zmysel germicídnych žiaričov:

  • účinnosť – dokladovaná certifikátom obsahujúcim laboratórne merania pri likvidácii desiatok druhov bacilov, vírusov a plesní,

  • dostupnosť – úspora v porovnaní s cenou množstva dezinfekčných prostriedkov a cenou práce,

  • efektívnosť – malá námaha – veľký efekt,

  • environmentálna záťaž – eliminuje vplyv množstva použitých chemických dezinfekčných prostriedkov na životné prostredie za minimálne desiatky rokov.

Aj vďaka UVC technológii popri klasickej bežnej dezinfekcii a dôsledným dodržiavaním protipandemických opatrení sme dosiahli minimálnu chorobnosť detí a prevádzka materskej školy nemusela byť doteraz nikdy prerušená. Cítime sa v našom pracovnom prostredí chránení a v bezpečí.

Mgr. Monika Jankovičová
riaditeľka materskej školy

 

Základná škola Milana Rúfusa v Závažnej Porube

Prečo ste sa rozhodli vybaviť školu germicídnymi žiaričmi?

Aktuálna situácia nás priviedla k tomu, ako urobiť našu školu ešte bezpečnejšiu a zároveň ponechať deťom pocit pohybovať sa po škole bezstarostne. Výzva bola - dbať o zdravie na intenzívnejšej úrovni, ako to bolo potrebné doteraz. Preto sme hľadali možnosti, ktoré budú osožné nielen v čase pandémie, ale aj v budúcnosti.  Začali sme hľadať najkvalitnejšie a najefektívnejšie riešenie  pre naše požiadavky. Oslovila nás  možnosť nainštalovať do tried  a na chodby vhodnú technológiu, ktorá dezinfikuje a čistí priestory a je maximálne bezpečná pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v jej blízkosti. Keďže v priestoroch sa pohybujú deti, prioritu sme dávali certifikovaným produktom a skúseným odborníkom.

Aká bola cesta k samotnej realizácií tohto projektu?

Iniciátorom myšlienky aplikovať germicídne žiariče do priestorov základnej školy bolo rodičkovské združenie. Oslovili sme niekoľko ľudí v našom okolí, počnúc zriaďovateľom, ktorým je Obec Závažná Poruba. Našli sme mnoho pozitívnych ohlasov, a tak sme spojili peknú myšlienku a veľa ľudí, ktorí nám boli ochotní v tomto pomôcť. Prispeli rodičia, ZRPŠ, zriaďovateľ, podnikatelia, priatelia školy, a tak sme všetko mohli úspešne vo veľmi krátkom čase zrealizovať.

Ako vo Vašom prebiehal výber dodávateľov? Prečo ste si vybrali práve PRIMIO, s.r.o.? 

Ako predseda ZRPŠ pri Základnej škole M. Rúfusa v Závažnej Porube som oslovila niekoľko firiem, ktoré nám podľa našich požiadaviek vypracovali ponuku. Mala som ich naozaj niekoľko a cenové relácie boli tiež veľmi odlišné. Absolvovala som aj niekoľko osobných stretnutí s dodávateľmi, ale, úprimne povedané, hneď na začiatku som vedela, že dodávateľ musí byť zodpovedný, veľmi flexibilný, ústretový a kvalita žiaričov musí spĺňať prísne kritéria, keďže budú umiestnené v blízkostí detí. Práve preto sme po odkonzultovaní so zriaďovateľom zvolili práve Vašu firmu. Vedeli ste veľmi kvalifikovane poradiť, poskytli ste odbornú konzultáciu, osobne ste si prišli prezrieť priestory a navrhli tak najvhodnejšie žiariče. Ochota bola veľmi veľká. Dokonca aj realizácia bola veľmi rýchla a Váš prístup bol veľmi profesionálny, čo si veľmi ceníme. Veľmi pekne by som chcela poďakovať za Vašu spoluprácu. Skutočne vďaka Vášmu prístupu sme okamžite vedeli, že sme vybrali toho správneho dodávateľa, s ktorým môžeme počítať aj do budúcna ☺.

Mgr. Katarína Migaľová
predsedníčka ZRPŠ pri ZŠ M. Rúfusa v Závažnej Porube

Odkazy na ktorých si môžete prečítať o tejto realizácií:

https://zavaznaporuba.sk/obec/fotogaleria-obce/ked-dobra-myslienka-oslovi-ludi-s-velkym-srdcom

https://zavaznaporuba.sk/obec/fotogaleria-obce/kto-pomohol-celkom-nezistne-dakujeme

 

Konzultácia a ponuka na mieru

Ak máte akékoľvek otázky, chceli by ste ponuku na mieru alebo máte záujem o nezáväznú konzultáciu, vyplňte náš kontaktný formulár alebo nám napíšte na info@primiocare.sk.

Tím PrimioCare

Zoznam bibliografických odkazov

 

[1] DUBA, S., PUKANČÍK, K., FATKULINOVÁ, M. 2019 Správa z klinického hodnotenia zdravotníckej pomôcky triedy IIa – Germicídne žiariče rady PROLUX G®

[2]  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2019 Protokol o skúškach 1389/2019 a 1391/2019 v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

[3]  TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p., 2019 Meranie emisnej hladiny akustického tlaku

[4] MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb.o verejných kultúrnych podujatiach. Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Semafor_Kultura_12.05.2021.pdf

 

 

 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...